تبلیغات
عاشقان مهدی-رهروان شهدا - مهدی حسینی دیگر اصلاحی دیگر

عاشقان مهدی-رهروان شهدا
ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است / ما برآنیم که این ذکر جهانی بشود

بزرگ مردتاریخ

جستجو
جعبه حدیث

 
 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مهدی حسینی دیگر اصلاحی دیگر

حسین (ع )وراهکارهای اصلاح جامعه ی اسلامی

آنچه در این کوتاه سخن مورد توجه است نگاهی به حجت ابن الحسن العسگری )صلوات الله علیه)و اینکه ایشان نیز مانند جدشان امام حسین (ع) برای اصلاح امور است.اسلام وتمامی بشریت قیام خواهد کرد.

امام مهدی(عج)آخرین امام از سلاله ی پاک نبوی است که ذخیره ی خداوندی برای اصلاح امور است لیکن توجه به زمینه سازی برای ظهور آن منجی واپسین امری است که کمتر مورد عنایت قرار می گیرد. “در واقع ما موقعیت خود را نسبت به امام زمان خود (عج)تعیین نکرده ایم.”هنوز متوجه این امر نشده ایم که بایددشمن جدید را مورد بررسی قرار دهیم دشمنی که با سلاح روز به جنگ عقیده ی مهدوی امده است وهدفی جز تخریب دو نگاه عمده ی اسلامی را ندارد . این تفکرات عبارتند از:

۱-نگاه سرخ حسینی ۲-نگاه سبز مهدوی

۱-نگاه سرخ حسینی:امام حسین (ع)می فرماید”انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما” “وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امة جدی محمد(ص) “ارید ان ءامر بالمعروف وانهی عن المنکر ” “واسر بسیرة جدی و ابی علی ابن ابیطالب (ع)” خروج نکردم برای شر ظلم وفساد و تباهی همانا خارج شدم برای طلب اصلاح امت جدم وپدرم علی ابن ابیطالب (ع) همانطور که در شعایی از این دیدگاه محرض است نگاه امام (ع) نگاهی مصلح گونه به دردهای اجتماعی است که این اصلاح به صورت نظامی یعنی جنگ باادوات حرب آن امام معصوم (ع) بروز می کند و شیعیان آن حضرت حقاً با در ک صحیح وضعی که در آن بوده اند و اعتقاد راسخ به دیدگاه سرخ حسینی جان را در طبق اخلاص نهادند و امتثال به امر مولی نمودند

آنچه در این راستا بسیار مهم است بی ارزش انگاشتن جان ، مال وفرزندان و….برای حفظ و حراست از کیان دین مبین و شریعت ناب محمدی(ص) است که به شهادت تاریخ موفق نیز بوده است و با عث ایجاد قیام هایی بعد از واقعه ی کربلا شده است مانند قیام توابین ، قیام مدینه و قیام مختار ثقفی و…هم اکنون نیز حرکت حسینی سرمشق برای سایر آزادی خواهان شده است یا بهتر بگوییم این قیام ریل گذاری برای آنجام قیام های بعدی توسط اشخاص دیگرگردیده است .

البته این مسئله قابل انکارنیست که قیامهای انجام شده از لحاظ شکل و محتوا بسیاربا قیام حضرت سید الشهدا تفاوت داشتند که امام (ع) سرمشق است ودیگران بایدسعی کنند مانند سرمشق کارخود را انجام دهند که البته همیشه مانند سر مشق نمی شودوشاید نزدیک آن هم نشود. این مهم در گفته ی آنها نیز هویداست چرا که آنها هادیان صراط الله اند و همواره ودر تاکیید الهی نیزقرارداشته چرا که قرآن می فرماید: “وجعلنهم ائمة یهدون بامرنا واوصینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و اتیاالزکوة وکانوان عبدین”و همچنین حبل المتین و صراطمستقیم اند واین درگفته ی آنها نیزهویداست و همواره اگر روشنایی وبیداری در جایی است به سبب منبع فیض(نور) بوده است.

در هرصورت قیام حسینی بهترین نمونه برای اعتلای آزادی نوع بشریت جباران ومتکبرین بودو همین مسئله دشمن را به هراس می اندازدزیرا اگر ما در مسیری که حسین ابن العلی (ع)گام بر می داریم آزادی خود را به هیچ چیزنخواهیم فروخت ولذا هیچ جبارمستکبری قدرت استیلا بر جامعه ی ما را نخواهد داشت .که این خود عین اصل امر به معروف و نهی ازمنکر است که تنها راه اصلاح جامعه ازمفاسد است وبه قول معصوم (ع) اگر این فریضه به فراموشی سپرده شود نا اهلان جامعه بر خوبان مسلط میشوند و اگر خوبان دعا کنند دعایشان مستجاب نمی شودکه این درتاکیید الهی نیزهست چرا که قرآن فرمود: “ان الله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم” :خداوند حال و روز هیچ قومی را قبل ازآنکه به احوال خود رسیدگی و آگاهی پیدا کنند تغییر نمی دهد.

پس آنچه دراصلاح جامعه اهمیت بسیارحیاتی دارد عامل بودن یک یک اعضای جامعه استهم به صورت اصلاح فردی وهم جمعی که با یکدیگر ارتباط ناگسستنی وتنگاتنگ دارند والحق که امام امت (رضوان الله تعالی علیه)به درستی فرمودند که: شما خود رااصلاح کنید جامعه اصلاح می شود. آنچه موجب ترس دشمن از اسلام و اصول حسینی می شود نوع تفکری است که حسین ابن علی(ع)داشت.امام حسین در خطبه ی روز عاشورا سپاهیان عمربن سعد را به تفکرفرا میخواندو اینگونه میفرماید:”رای خودوهمدستان خودرا روی هم گرد آوریدو مجتمعاً فکر کنید و تصمیم بگیرید که امر شما بر شما پوشانده نماند وبه کردار خود پشیمان نشده ودچار غم واندوه وحسرت نگردید.

این نوع تفکر حسینی است که مردم را به تدبر فرا میخواند ومردم که تدبر کنند مطالبه گر می شوند وزمانی که مطالبه گر شدند هرگزجابرین ومستکبرین نمی توانندبر آنها حکومت کنندیکی ازاسرار که می خواهند از ماتفکر حسینی را بگیرندهمین است ودیگر اینکه مارا دچاراستحاله ی عقیدتی نمایند یعنی بلایی بر سر جامعه بیاورند که اگردیدیم منکری انجام می شود ومعروف ترک می شود هیچ عکس العملی از خود نشان ندهیم واین همان مراد دشمن است.چرا که در اثر همین فروگذاری از ارزش هاست که جامعه ی بشری در تمامی جهات فرهنگیِ، سیاسی ،علمی، اقتصادی و ورزشی و… به سمت بردگی.پیش میرود

۲-نگاه سبز مهدوی:دیگر پایه ی استواری که دشمن را به هراس می اندازد “نگاه غات گرایانه ی مهدوی است این نگاه سبز که جهان راپیش روی جامعه ی انسانی سبزجلوه می دهدو نه مانند نگاه مدرنیسم و پست مدرنیسم که فقط روابط را بر پایه ی نزاع و خصومت معنا می کند”دیدگاه سبزمهدوی نگاهی به جهان از سر عطوفت ومهرورزی یعنی رعایت دکترین اسلام ناب در تمامی شئون اجتماعی اعم ازمسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و …. برای نمونه اسلام برای مسائل اقتصادی راهکارهایی ارائه نموده است.

ربا را حرام نموده خمس وزکات رابرای تعدیل وضعیت اقتصادی واجب کرده است .مصارف هر کدام را به صورت مجزا بیان کرده . اگر ما در جامعه بیماری ربا ،کم فروشی ،غش در معامله و امثال آن را نداشته باشیم ودرعوض برای تعدیل وضعیت اقتصادی واجتماعی جامعه ی خود عامل به مواردی مانند خمس وزکات باشیم حتما جامعه ای با فاصله طبقاتی کم خواهیم داشت همین مسئله یعنی نبود فاصله ی طبقاتی فاحش عامل خواهد بود که سایر مشکلات خردتر که هر کدام اثراتی واقعا جبران ناپذیر بر روی جامعه میگذارد مانند چشم و هم چشمی ها و غرورها ئنخوتها نیز به وجود نیاید؛ یا اگر ما جامعه ای داشته باشیم که فضیلت در آن تقوا معنی شود ودانش عامل تمییز میان افراد شود ودانشمندان مقدرات امور جامعه رادر دست گیرند می توان تصور کرد که ما با چگونه جامعه ای مواجه خواهیم بود!

پس عمل به دکترین اسلام و نگاه غایت گرایانه ی مهدوی دشمن را به هراس می اندازدواکنون که می بینیدبعضی ها بر کوس جدایی دین از سیاست و شئون اجتماعی می زنند جز معاندت با امام زمان (عج)و آب در آسیاب دشمن ریختن چیز دیگری معنا نمی دهد ؛ زمانی که ما دین را مثله بکنیم و قسمتهایی را که برای اداره ی جامعه به عنوان راهکارهای بیان شده است را کنار بگذاریم درواقع اصل و پایه ی دین را کنار گذاشته ایم زیرا دین آمده است تا برای ما سعادت دنیوی واخروی را تامین کند.

در حقیقت دین درس و برنامه ی درست زندگی کردن وراه و رسم زندگی واقعی را داشتن است .ولی همانگونه در آغاز سخن اشاره شد ؛بسیاری از ما هنوزاین مسئله را که بایدبرای به تحقق پیوستن قیام مهدی (عج)تلاش کنیم و مقتضای دشمن عصر را بشناسیم وچگونگی مبارزه باآن را آموزش ببییم درست احساس نکرده ایم .

امروز دشمنان سابق با آن شکل و شمایل وجود ندارند ، ابزار آنها متفاوت شده است ولی اصل دشمنی پا بر جاست . همانگونه که در موردسفیان یکه از دشمنان امام زمان (عج) است می گویند ممکن است از نوادگان ابو سفیان (لعنة الله علیه ) آن دشمن دیرینه اسلام باشد و( شاید هم نباشد) ولی حد مسلم آن است که این شخص همان تفکرات ابوسفیانی را دارا است و همان تفکر فرعون مابانه را دارد.

سایر دشمنان اسلام مانند صهیونیست وجریانهای اوانجلیستی نیز از این قاعده مستثنی نیستند یعنی اینها شمرها وخولی های دوران ما هستند ولی نه باشمشیر و سلاح بلکه با تفکر وارد میدان شده اند. منویات شیطانی خود را با کراواتهای زیبا پنهان نموده اند ،البته هر جا هم که بتوانند از کشتن ،غارتگری و اعمالی این چنین روی گردان نیستند .ولی بیشتر توان خود را برای آسیب رسانی عقیدتی وایجاد ناتوانی فرهنگی گذاشته اند .

پس بر ما مسلمانان امروز واجب است که نیاز درونی و ذاتی خود را که همان نیاز به دین و در حقیقت معرفة الله که به قول امام حسین (ع): معرفة الله (عزو جل ) “معرفة اهل کل زمان ،امامه الذی یجب علیهم طاعة ” معرفت خداوند(عزوجل) “معرفة وشناخت اهل هر زمان ،امام خود را ، که واجب است از او طاعت و پیروی نمایند” ؛معرفت نسبت به امام زمان (عج)است را بشناسیم و در تامین این نیاز اقدام نماییم.

همچنین بابصیرتی بالا پای در لگام جهادی بگذاریم و فقط با کار ضد فرهنگی خود ما را در شمایل گذشته ی جهادی محصور ساخته است امروز گسترش نهضت کتابخوانی و عینیت بخشیدن به نهضت نرم افزاری و جنبش تولید علم وظیفه ای است که برای هر مسلمانی حکم جهاد را دارد زیرا دشمن با ادوات نو به جنگ آمده و در این نوع جنگ یعنی جنگ نظریه پردازی ما مسلمانان را به جهاد و مبارزه می طلبد .

امید است با توجه به سخنان ولی امر خویش رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)بتوانیم همچون آهن بافته شده از کیان اسلام غدیر با ادوات روز دفاع نماییم.”

والسلام علی من اتبع الهدی”

 به نقل از: http://sahebasr.ir/نوشته شده در جمعه 19 آذر 1389 توسط فخرالدین موسوی
مقام معظم رهبری

درباره سایت
نویسندگان
نظر سنجی
آمار سایت
Blog Skin